• PROJEKTY

  Květen 30th, 2018 | No comments
  • TY JSI JAKO JÁ

  • Dlouhodobě hledáme cesty a možnosti jak více podpořit službu „doprovázení samostatným životem“ pro mladé lidi, kteří vyrůstají či vyrůstali mimo vlastní rodinu.
  • V roce 2017 jsme přišli s myšlenkou zapojení peer konzultantů do činnosti naší organizace. Znamená to, že mladí lidé (bývalí klienti Janusu), kteří sami prožili část života v náhradní péči navštěvují pravidelně děti a dospívající v dětském domově Vranov a předávají jim své osobní zkušenosti s odchodem z náhradní péče do samostatného života. Předávají informace, motivují a jsou dobrým příkladem, že lze přechod do dospělosti zvládnout. V tomto věku nestojí dospívající člověk o „rady“ dospělých, ale vrstevník jim může být dobrou oporou.
  • Jde nám o navázání kontaktu s možností rozvinutí vzájemně se obohacujícího vztahu, což pomáhá odstranit bariéry v dostupnosti služby doprovázení po odchodu do samostatného života.
  • Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu projektu v roce 2018 a Nadačnímu fondu Avast v roce 2019.
  • ………………………………………………………………………………

  • KLÍČE K SAMOSTATNOSTI II

  • Doba realizace projektu: 1. dubna 2016 až 30. září 2018
  • Popis projektu:
  • Projekt reaguje na potřeby doplnění nabídky podpůrných služeb pro mladé lidi vyrůstající mimo vlastní rodinu. V období, kdy opouštějí ústavní či ochrannou výchovu, případně pěstounskou péči, jsou nejvíce ohroženi rizikovým chováním (např. trestná činnost, prostituce, návykové látky, domácí násilí atd.), bezdomovectvím, šedou ekonomikou a sociální exkluzí s konečným důsledkem a dopadem pro celou společnost.
  • Díky projektu pomáháme mladým lidem získat kompetence v důležitých oblastech jako je práce a studium, bydlení, finance, jednání na úřadech a jiných institucích i rozvíjet praktické dovednosti každodenního života. Přispíváme k péči o duševní zdraví, rozvoj osobnosti a emoční stability mladých lidí.
  • Nově nám projekt umožňuje pozvat ke kulatému stolu zainteresované odborníky na problematiku odcházení z náhradní péče. Členové této platformy se budou setkávat dvakrát za rok v průběhu let 2016 – 2018. Naším cílem je přispět ke vzdělávání a zvyšování odbornosti účastníků s konečným dopadem na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní péči. Platforma je prostorem pro výměnu a sdílení zkušeností, pro vzájemný respekt a hledání inspirace i pro propojení a síťování služeb. Naší nemalou ambicí je také to, aby skupina svoji aktivitou a spoluprací upozornila jak zákonodárce, tak odbornou i širší veřejnost na to, že mladí lidé potřebují podporu i po dosažení zletilosti.  Rádi bychom tak přispěli k tvorbě koncepce systému následné podpory pro mladé lidi z náhradní péče při osamostatňování.
  • Cíle projektu:
  • 1.) Přímá podpora mladých lidí při vstupu do samostatného života a pomoc při zařazení se do běžné společnosti.
  • 2.) Vytvoření platformy „expertní kulaté stoly“

  • Cílové skupiny:
  • 1.) Dospívající a mladí dospělí opouštějící, nebo kteří již opustili institucionální či pěstounskou péči.
  • 2.) Kolegové z ostatních státních i nestátních organizací a institucí, pěstouni, odborná veřejnost aktivně zapojení do „expertních kulatých stolů“
  • ………………………………………………………………………………

  • CENTRUM JANUS

  • následná podpora a doprovázení mladých lidí z náhradní péče v Jihomoravském kraji

  • Popis projektu:
  • Podstatou projektu je dlouhodobá, komplexní příprava dětí a mladých lidí z náhradní péče na postupné osamostatnění a posléze vedení samostatného, plně hodnotného života. Pilířem toho je individuální přístup ke klientovi s respektem k jeho jedinečnosti a aktuálním potřebám. S klienty spolupracujeme dlouhodobě, spolupráce je založena na velmi úzkém vzájemném vztahu, což je právě to, co našim klientům v životě často chybí.
  • Hlavní myšlenkou projektu je provoz klientského Centra Janus s ambulantními službami poradenství, terapie, doprovázení a následné podpory dětem a  mladým lidem. Nabídka služeb je zaměřena především na utváření vzájemných vztahů, rozvoj osobnosti, sebeuvědomění a sebeúcty, rozvoj komunikačních schopností, ale i na praktické dovednosti běžného života.
  • Cílové skupiny:
  • Děti (do 15 let) vyrůstající v náhradní péči (ústavní péče a náhradní rodinná péče)
  • Dospívající (15-18 let) vyrůstající v náhradní péči
  • Mladí dospělí (19-26 let) těsně před opuštěním náhradní péče
  • Mladí dospělí (19-… let), kteří již opustili náhradní péči a hrozí jim, nebo se již ocitají v nepříznivé sociální situaci
  • Tento projekt doposud podpořili:

  • ………………………………………………………………………………

Comments are closed.